Plaatselijk Belang Rheeze en Diffelen.
Start

Aanmelden

Bestuur

Nieuwsbrieven

Contact

Nieuwsblog:  

01 januari 2021:

De Verzilverlening is een dienst van de gemeente en SVn voor oudere huiseigenaren. Huiseigenaren van 58 jaar of ouder kunnen met de Verzilverlening hun woning levensloopbestendig maken en verduurzamen. De overwaarde van de woning wordt gebruikt om de aanpassingen in de woning te betalen. Zo kunnen oudere huiseigenaren comfortabel en veilig blijven wonen in hun eigen huis, zonder dat de maandelijkse woonlasten stijgen.
Wellicht komt u in contact met deze mensen. Met de toegevoegde bijlagen kunt u deze mensen van informatie voorzien.
Met vriendelijke groet,
Bert van 't Land
Adviseur Wonen
Beleid & Gebiedseconomie
Bezoekadres:
Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg


16 maart 2020:

Inwoners Rheeze en Diffelen, 15 maart 2020
Helaas moeten ook wij als bestuur van Plaatselijk Belang Rheeze Diffelen maatregelen nemen om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen, daarom zal de Jaarvergadering welke gepland stond voor a.s. dinsdag, 17 maart, niet doorgaan.
Omdat we verder niet weten hoe dit allemaal zal verlopen hebben wij besloten niet een nieuwe datum te plannen. Alle leden geven wij de gelegenheid via de digitale weg of desgewenst op papier te reageren op de nieuwsbrief of om nieuwe aandachtspunten aan te dragen.
Zoals u in de Nieuwsbrief hebt kunnen lezen zou er dan tevens een bestuurswisseling zijn. Omdat het nu gaat over een zeer uitzonderlijke situatie zal de bestuurswisseling wél doorgaan maar buiten de jaarvergadering om plaatsvinden. Mocht u hier alsnog bezwaar tegen hebben dan kunt u dit via de mail of per brief aan het bestuur te kennen geven.
Voor woensdag 8 april 2020 stond het ‘Kijkje achter de schermen’ gepland. Ook dit zal niet doorgaan.
Namens het bestuur wensen wij u allen de komende tijd veel sterkte toe en hopen dat we allen zo min mogelijk narigheid zullen ondervinden van dit virus en de gevolgen hiervan.
Het bestuur Plaatselijk belang Rheeze Diffelen. pbrheezediffelen@hotmail.com corr.adres: Rheezerweg 60-i, 7794 RH Rheeze24 januari 2020:


Meer preventie in 2020
Gemeente gaat tuineigenaren helpen met bestrijding eikenprocessierups
2019 was het jaar van de eikenprocessierupsenplaag. 2020 wordt – als het aan de gemeente ligt – het jaar waarin we de deze plaag onder controle hebben gekregen. Daarvoor gaat de gemeente verschillende maatregelen uitvoeren. “De volksgezondheid staat daarbij op één, maar het is wel noodzakelijk dat we zorgen voor meer biodiversiteit” zegt wethouder Gitta Luiten.

Locaties waar veel overlast verwacht wordt, worden door de gemeente preventief gespoten met een biologisch middel. Daarmee worden rupsen gedood voor ze de gevreesde brandharen krijgen. Dit doen we in de periode van april t/m mei, afhankelijk van de weersomstandigheden en wanneer de rupsen uit de eitjes zijn. Dat moment luistert heel nauw en wordt daarom ook bepaald in overleg met deskundigen van het landelijke expertisecentrum. De gemeente deed dit in voorgaande jaren ook, maar het is nieuw dat dit nu op meer locaties gedaan wordt.

Tuineigenaren
Ook nieuw is dat de gemeente tuineigenaren gaat helpen met de bestrijding. Zij krijgen de mogelijkheid om hun eigen bomen preventief te laten spuiten. Aanmelden hiervoor kan op www.hardenberg.nl/eikenprocessierups.  Belangrijk is wel om u, in verband met de planning, tijdig aan te melden. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 februari 2020. “We vinden het belangrijk om onze inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo kunnen we samen deze plaag onder controle krijgen” aldus Luiten.

Biodiversiteit
Een nadeel van preventieve bestrijding is dat als er rupsen van andere vlindersoorten in een boom zitten, deze ook worden getroffen. Daarom wil de gemeente deze vorm van bestrijding ook zo snel mogelijk weer af kunnen bouwen. Als er niet meer zoveel eikenprocessierupsen voorkomen is er minder bestrijding nodig en kunnen we volstaan met wegzuigen van nesten.

Om dat te bereiken moet er weer een natuurlijk evenwicht komen. Dan zorgen vogels, vleermuizen en andere insecten er zelf voor dat er minder processierupsen zijn en er geen plaag kan ontstaan. Om te zorgen voor meer natuurlijke bestrijders heeft de gemeente dit jaar weer een nestkastjesactie gehouden. Daarnaast worden er in de buurt van eikenbomen veldjes met speciale kruiden ingezaaid. Het maaibeleid wordt waar mogelijk hierop aangepast door niet te maaien als de kruiden in bloei staan, en door niet alles tegelijk te maaien.

Tuineigenaren kunnen ook zelf zorgen voor meer biodiversiteit en zo meer doen tegen de eikenprocessierups. Allereerst natuurlijk door te zorgen voor voldoende groen en bloeiende planten in de tuin. Insecten en tuinvogels krijgen zo een leefgebied. Vogels je lok naar je tuin door een nestkastje op te hangen en door ze te voeren. Stop met voeren op moment dat de eikenprocessierupsen uit hun eitjes zijn. De vogels worden dan gestimuleerd om op zoek te gaan naar de rupsen. Wanneer dat moment er is, zal de gemeente opnieuw met een bericht komen.

Met vriendelijke groet,
Lidy Uiterwijk Winkel
Communicatieadviseur
P&O, Juridische Zaken & Communicatie
T: 0523-289236
M: 06 21 17 30 76
Lidy.UiterwijkWinkel@hardenberg.nl28 juni 2017:

Onderstaande punten uit de ledenvergadering hebben we neergelegd bij de gemeente.
Hun antwoorden staan cursief gedrukt:

Er zou iets gedaan worden aan de knik in de verkeersdrempel ter hoogte van “De Rheezerbelten”. Het gat bij de drempel is gerepareerd, echter de knik zit er nog steeds.
   De drempel is op dinsdag 11 april aangepakt.
Het onderhoud van sloten moet bij de gemeente onder de aandacht gebracht worden. Er worden nog steeds een aantal sloten niet meengenomen in het onderhoud.
   Langs de Marsweg worden de sloten wel gekorfd. PB heeft aangegeven welke sloten nog niet gedaan worden.
Er wordt gevraagd ook de berm van de Marsweg mee te nemen bij de maaironde in het voorjaar.
   Met de 1e maaironde wordt dit uitgevoerd. (rond week 20) Dit lijkt nog niet te zijn gebeurd, PB gaat hier achteraan.
Marsweg; grasklinkers in de bocht bij Jans.
   De noodzaak voor het leggen van graskeien op deze locatie ziet de gemeente niet.
Marsweg: wanneer er geveegd wordt ook het stukje naar beneden naar het fietspad meenemen.
  Dit stukje pad is toegevoegd aan de planning voor de grote veegwagen als extra veegobject (incidenteel). Voor het eerst gepland in week 23.
Wordt de Rheezerweg afgesloten wanneer de nieuwe sluis bij Marienberg wordt aangelegd?
  Ze gaan in september 2017 beginnen, en verwachten volgend jaar september klaar te zijn.
  In het begin zal er nog weinig overlast zijn voor het verkeer. Pas als de het wordt aangesloten op de Rheezerweg zal er wat overlast kunnen ontstaan. Maar er wordt  ten allen tijde gezorgd voor      een bypass, die geschikt is voor voetgangers, fietsers, auto's, landbouwverkeer, caravans en vrachtverkeer.6 april 2017:

Beste inwoners van Rheeze en Diffelen,

Op de onlangs gehouden jaarvergadering kwam het onderhoud van de Marsweg aan de orde.
In het uitvoeringsprogramma wegenonderhoud Rheeze/Diffelen staat de Marsweg pas in 2019 op de planning. Het Plaatselijk Belang heeft hier eind vorig jaar bezwaar tegen aangetekend, met de vraag  of de Marsweg naar voren gehaald kan worden naar 2017. Dit is van het grootste belang voor de vele toeristen die hier zomers fietsen, maar natuurlijk ook voor de eigen inwoners. De weg is erg slecht.

Deze week ontvingen we van de gemeente bericht :
“De Marsweg zal niet in 2017 zal worden uitgevoerd. De motivatie is dat we binnen beschikbaar budget, gemeentebreed en op basis van belangrijkheid van wegen proberen een verdeling te maken (de bestuurlijke uitgangspunten).
Het is wel zo dat de fietspaden in Rheeze, die voor volgend jaar geprogrammeerd staan, in het kader van Ruimte voor de Vecht worden meegenomen. Mocht dit in 2019 gaan lopen, dan zullen we die fietspaden naar 2019 verschuiven, waardoor we de Marsweg in 2018 kunnen oppakken.
Daarnaast heeft de gemeente de laatste jaren in het gebied Rheeze-Diffelen goed geïnvesteerd in de wegen en in de bermen en ook in de komende periode (2017-2019) staat het nodige geprogrammeerd. De gemeente kan niet alle problemen en wensen direct oplossen, we vragen daarvoor begrip.”

Ook de overige opmerkingen die gemaakt zijn op de ledenvergadering hebben we bij de gemeente neergelegd.
Zodra hier meer over bekend is hoort u dit van ons.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk Belang Rheeze Diffelen.